Landelijk leverancier voor bedrijven en event planners! 06 229 35 156
  • Gewoon perfect geregeld!
0

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Algemene Verkoopvoorwaarden van Jouwballonnen B.V.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de webshop van jouwballonnen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Jouwballonnen B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Jouwballonnen B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen in de webshop van jouwballonnen.nl zijn vrijblijvend en Jouwballonnen B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Jouwballonnen B.V. Jouwballonnen B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt jouwballonnen.nl dit mee binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), incl. BTW en exclusief eventuele bezorgkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling van de bestellingen via de jouwballonnen.nl webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem van Mollie.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 10% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Jouwballonnen B.V. bent u een bedrag van vijfentwintig euro (40,00 EURO) aan administratiekosten verschuldigd en indien Jouwballonnen B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van jouwballonnen B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Jouwballonnen B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Jouwballonnen B.V.

Artikel 4. Levering

4. De door u en/of Jouwballonnen B.V. opgegeven bezorgtijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.1. Jouwballonnen B.V. is verantwoordelijk voor een goede aflevering van haar producten. Zodra de producten naar wederzijds tevredenheid zijn afgeleverd, ligt de verantwoordelijkheid voor het behoud van het product bij de klant.
Jouwballonnen B.V. laat in haar webshop zichtbaar zien dat heliumballonnen maximaal 14 uur mee gaan. Bestelt de klant te vroeg, dan is dat de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Jouwballonnen B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Jouwballonnen B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Annulering en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Jouwballonnen B.V. daarvan onmiddellijk bij aflevering daarvan op de hoogte te stellen. Zodra u akkoord gaat met het product, is het product van u en is Jouwballonnen B.V. niet verplicht om het product te vervangen of uw aankoop te retourneren.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Jouwballonnen B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 U kunt uw bestelling maximaal 4 dagen voorafgaand aan de bezorgdatum annuleren of verplaatsen. Deze aanvraag dient u schriftelijk en per email aan ons te sturen. In deze email staan uw NAW gegevens, de factuur- en ordernummer en uw reden. U kunt ons derhalve vragen om restitutie van het totale, verschuldigde geldbedrag. Binnen 4 dagen voorafgaand aan de bezorgdatum is uw bestelling bij ons in behandeling. U kunt de bestelling niet meer annuleren of verplaatsen. Wij zijn binnen dit termijn niet verplicht uw geldbedrag te retourneren.

7.4. Na ontvangst van ons product kan de aanschaf van ons product niet worden geannuleerd. U heeft geen recht op een wettelijke annuleringsperiode na ontvangst van het product. De reden hiervoor is dat ieder product op maat wordt gemaakt en geleverd en wij het derhalve niet door kunnen verkopen.

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Jouwballonnen B.V.,  dan wel tussen Jouwballonnen B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Jouwballonnen B.V., is Jouwballonnen B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jouwballonnen B.V.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Jouwballonnen B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat jouwballonnen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Jouwballonnen B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Jouwballonnen B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Jouwballonnen B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Jouwballonnen B.V. geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.

Artikel 11. Privacy beleid / bescherming en gebruik gegevens

11.1 Jouwballonnen B.V. houdt jouw persoonlijke gegevens geheim. Persoonlijke gegevens kunnen voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Jouwballonnen B.V. kan je gegevens gebruiken voor de maandelijkse nieuwsbrief.

11.2 Na enkele dagen krijg je van ons een email, waar wij je vragen om een beoordeling te schrijven over onze webshop en onze producten. Je hebt het recht om deze marketing te weigeren, nadat de email is ontvangen.